herbs
Čaje-Byliny-Koření.cz
Dejme přednost přírodě!

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

ExtraVit s.r.o. 

Sídlo: Smetanova 966, 512 51 Lomnice nad Popelkou

IČ: 27479064 DIČ: CZ27479064

Zapsaná v OR, složka C 21362 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

 

 1. Úvodní ustanovení

 2. Objednávka/uzavření kupní smlouvy

 3. Změna a zrušení objednávky

 4. Způsoby platby a dodání zboží

 5. Záruka/odstoupení od smlouvy/reklamace

 6. Závěrečná ustanovení

 

 

 1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ExtraVit s.r.o., (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.caje-byliny-koreni.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


 

 1. Objednávka/Uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a balného bez nákladů na dopravu.

Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. V případě, že objednané zboží již není dostupné nebo se nedodává nebo nevyrábí, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem sjednání dalšího postupu (např. nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.); prodávající může také přistoupit k odmítnutí a zrušení objednávky.

Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

 • způsobu úhrady kupní ceny zboží

 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží

 • údaje o kupujícím (kontakt, adresa doručení)

(dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na adresu uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Kupující vůči prodávajícímu prohlašuje a zaručuje, že:

 • je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem

 • veškeré údaje, které poskytuje prodávajícímu jsou pravdivé, úplné, přesné a správné

 • zaplacením ceny objednávky neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení objednávky

 • se před zahájením užívání Portálu www.caje-byliny-koreni.cz důkladně seznámil s těmito VOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.


 

 1. Změna a zrušení objednávky

Kupující je oprávněn objednávku změnit či zrušit kdykoliv před odesláním zbožím. Po odeslání zboží již není možné objednávku zrušit ani měnit.

Zrušení je třeba provést telefonicky, případně e-mailem. V případě zrušení objednávky a jejím zaplacení předem, bude uhrazená částka kupujícímu vrácena na účet, ze kterého byla platba přijata. V případě změny objednávky a platbě předem je nutné doplacení částky, o kterou byla objednávka navýšena. V případě snížení hodnoty bude rozdíl v částce kupujícímu vrácen.

Prodávající je oprávněn objednávku zrušit za předpokladu, že kupující nedodržel tyto obchodní podmínky nebo s nimi nesouhlasil nebo v minulosti opakovaně nepřevzal zboží (při úhradě dobírkou). V případě zrušení objednávky ze strany prodávajícího bude kupující o této skutečnosti informován písemně, příp. i telefonicky.


 

 1. Způsoby platby a dodání zboží

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. V případě, že si kupující vyzvedne zboží sám v sídle prodávajícího, nejsou žádné náklady na dodání účtovány.

Cena za dodání objednaného zboží je vždy uvedena před uzavřením objednávky a je závislá na výběru způsobu platby a způsobu přepravy.

Hodnotu objednávky může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti při vyzvednutí na odběrném místě na adrese Smetanova 966, 512 51 Lomnice n. Pop.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 • na dobírku při dodání přepravcem v místě určeném kupujícím v objednávce za příplatek 30,- Kč.


 

 • platba bankovním převodem či vložením hotovosti předem na bankovní účet prodávajícího, závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


 

 1. Záruka/odstoupení od smlouvy/reklamace

Kupující je povinen zboží prohlédnout a zkontrolovat po převzetí bez zbytečných odkladů. V případě zjištění zjevných závad je povinen je oznámit neprodleně, maximálně do 2 dnů od převzetí zásilky. Neoznámí-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Za vady vzniklé při přepravě zboží k reklamaci neodpovídá prodávající, případné poškození balíku je nutné při převzetí řešit přímo s dopravcem.

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. propadla expirační doba nebo je u zboží jiná zjevná nezpůsobilost k určenému účelu použití, nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

 

Pro vyloučení veškerých pochybností prodávající v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku prohlašuje, že nelze odstoupit od smlouvy u zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Kupující dále nemůže odstoupit od smlouvy, týká-li se zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Kupující je povinen v případě odstoupení od smlouvy (do 14 dnů) nebo v případě reklamace informovat prodávajícího, nejlépe telefonicky 722 015 015 nebo e-mailem na info@extravit.cz.

Odpovědný pracovník prodávajícího poté informuje kupujícího o způsobu řešení odstoupení či reklamace.

V případě platného odstoupení od smlouvy bude cena zboží nebo její poměrná část vrácena do 7 dnů od vrácení zboží prodávajícímu na bankovní účet kupujícího, a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné části.

V případě, že vaše reklamace bude shledána jako oprávněná, veškeré náklady, které vám vzniknou v souvislosti s uplatněním reklamace, vám budou následně uhrazeny.


 

 1. Závěrečná ustanovení

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, budou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány pouze v počítačovém systému a budeme s nimi nakládat jako s chráněnými informacemi v souladu s platnými právními předpisy.

Pokud nám tedy svěříte své jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a emailovou adresu, je ochrana Vámi zadaných údajů zajištěna v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména zákonem č.101/2000 Sb.). Na Vaši žádost v e-mailové, nebo písemné formě však budou ze systému vymazány.

K žádnému využití či předání těchto údajů třetím osobám nedojde bez Vašeho souhlasu.

Společnost ExtraVit s.r.o. je oprávněna prodej zboží na http://www.caje-byliny-koreni.cz/ kdykoli ukončit.

Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na info@extravit.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2017.

 

Zaregistrujte svůj e-mail a budeme Vás informovat o novinkách a akcích.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace.