ČAJE BYLINY KOŘENÍ - www.caje-byliny-koreni.cz

E-shop

Naše nabídka

Nebojte se nás zeptat!

 

práce.IN - Nabídka volných pracovních míst.

Svobodní - Méně státu, více občanům

Úvod > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Provozovatel www.caje-byliny-koreni.cz

ExtraVit s.r.o. 

Smetanova 966
512 51 Lomnice nad Popelkou

 • IČ: 27479064

2. ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky vychází z Obchodního a Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele. Obchodní podmínky pro firemní zákazníky (s přiděleným IČ) se řídí Obchodním zákoníkem.

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou, je kupní smlouva uzavřena okamžikem elektronického potvrzení objednávky zákazníkem, na jehož základě obdrží potvrzení o přijetí objednávky dodavatelem. V tomto případě má zákazník právo, dle Zákona o ochraně spotřebitele, odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů. Vrátit je možné pouze zboží nepoškozené, nepoužité, kompletní a zabalené v původním balení.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravní službou obvykle do 2-5 pracovních dnů po závazném potvrzení objednávky zákazníkem, resp. připsání uvedené prodejní ceny na bankovní účet dodavatele. Pokud by byl dodavatel nucen tuto dobu prodloužit, bude vás o tom informovat. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Zboží zasíláme prostřednictvím České Pošty. Pokud Vás přepravce nezastihne na Vámi uvedené dodací adrese, bude Vás kontaktovat za účelem dohody o novém termínu doručení nebo jiné možnosti předání zboží.

Cena dopravného u zásilek s hmotností do 30 Kg činí:

 • prostřednictvím ČP s platbou předem 100 Kč
 • prostřednictvím ČP dobírkou 130 Kč

 

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má možnost uhradit kupní cenu zboží v provozovně dodavatele, nebo bezhotovostně, tzn. platbou na bankovní účet dodavatele nebo dobírkou s příplatkem 30 Kč / převzatý balík.

 

Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu s ohledem na prokazatelné pochybení dodavatele bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a samotné zboží.

Zkontrolujte zda zásilka obsahuje prodejní doklad.

 

3. OSOBNÍ ODBĚR

Osobní odběr v prodejně je možný pouze po předchozí telefonické domluvě.

Zboží je zákazníkovi v prodejně dodavatele rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.

Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v prodejně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

 

4. ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUKA

Záruční doba a záruční list

Záruční doba vychází z Obchodního a Občanského zákoníku a je stanovena:

 • Pro nové zboží na 24 měsíců a pro podnikatelské subjekty (živnostníky, právnické osoby,..všem, kterým bylo přiděleno IČ) se záruční doba určuje dle Obchodního zákoníku obvykle v délce 6 měsíců. Záruční doba začíná běžet zakoupením nebo převzetím zboží zákazníkem, podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
 • U zboží určeném ke konzumaci je datum minimální trvanlivosti vždy uvedeno na obalu.

Pokud k danému novému zboží existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list prodejní doklad.

Návod k použití nemusí být vždy součástí dodávky – např. u výrobků s obecně známým způsobem použití. Naopak u složitějších zařízení je nutné mít návod k dispozici, aby mohl být výrobek uveden do provozu předepsaným způsobem.

Zánik záruky

Záruka se nevztahuje na vady a poruchy způsobené mimořádnými událostmi, zejména na:

 1. poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí – veškeré zásilky odesíláme pojištěné),
 2. neodborná instalace, neodborné uvedení do provozu, neodborné zacházení, obsluha či skladování,
 3. vady způsobené živelnou katastrofou,
 4. vady způsobené úpravou, opravou nebo změnami, které byly provedeny uživatelem nebo jinou nepovolanou osobou,
 5. úmyslné poškození, nebo použití, které je v rozporu s návodem k použití, nebo obvyklým způsobem použití,
 6. používání zboží v podmínkách, které jsou v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,
 7. poškození vnějšími vlivy nebo živly,
 8. poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo opotřebením,
 9. porušení ochranných pečetí a nálepek (pokud na výrobku jsou),
 10. poškození zboží zapojením odporujícím příslušným normám.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamace zboží se řídí reklamačním řádem a vyřizuje bez zbytečných prodlev. Zákonem stanovená lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů.

Zákazník zašle reklamované zboží s veškerým příslušenstvím v originálním nebo jiném vhodném a dostatečně chránícím transportním obalu na adresu provozovny, na vlastní náklady a přiloží k němu podrobný popis závady a kopii prodejního dokladu (faktury). Při uznané reklamaci náklady na dopravu zpět hradíme my (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@caje-byliny-koreni.cz  nebo písemně v prodejně dodavatele.

Při odstoupení doporučujeme uvést, variabilní symbol / číslo a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány, budou vráceny odesilateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném, než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@caje-byliny-koreni.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.